Sign In
Bagger-Sørensen Fonden

Bagger-Sørensen Prisen 2011
Professor, Ph.d. & dr. odont. Ole Blok Fejerskov, Anatomisk Institut, Århus Universitet

- Fluorid virker livslangt mod karies, hvis det er til stede dagligt

For fyrre år siden startede Ole Fejerskov med at interessere sig for mundslimhindens patologi og lavede licentiatafhandling og kort tid efter en doktordisputats inden for eksperimentel sårheling. På det tidspunkt var elektronmikrokopi som metode på sit højeste inden for biologisk forskning. Det var derfor naturligt, at Fejerskov også tog afsæt i denne metode, da han i de efterfølgende årtier valgte at skifte forskningsfokus til de hårde tandvæv.

Tandemaljen er organismens højst mineraliserede væv. Tandkaries er stadigvæk – direkte eller indirekte - den altdominerende årsag til tandtab, og Fejerskov og medarbejdere har derfor i en lang årrække koncentreret sig om at forstå årsagerne til karies med særligt henblik på at studere, hvordan fluorid påvirker kariesprocessen.

Studierne har omfattet lys- og elektronmikroskopiske undersøgelser af de hårde tandvæv og knoglevæv, laboratoriestudier med udvikling af eksperimentel karies, såkaldte in situ undersøgelser af kariesudviklingen med en model, hvor blokke af human tandemalje studeres over tid under eksperimentelle konditioner på forsøgspersoner og stort anlagte klinisk-epidemiologiske undersøgelser af karies og parodontal nedbrydning på populationer i Østafrika, Sydøst Asien og Kina kombineret med mikrobiologiske undersøgelser.

Centralt i alle Fejerskov og medarbejderes studier har været forsøget på bedre at forstå de cellulære processer, som udspiller sig, når tænderne dannes.

Behov for totalt paradigmeskift

Da Fejerskov og medarbejdere startede undersøgelserne, var det bærende paradigme, at fluorid i små doser givet over lang tid påvirker den emaljesecernerende celler, så resultatet bliver "stærkere tænder".

Fejerskov og medarbejderes undersøgelser påviste imidlertid, at der var behov for et totalt paradigmeskift, idet studier af humane tænder og dyreeksperimentelle studier sammenfattende viste, at fluorid indtaget under tanddannelsen - selv i små daglige doser - påvirker den meget langvarige periode, hvor tanden mineraliserer, efter at emaljens organiske stroma er nedlagt. Fluorid påvirker med andre ord de processer, som udspiller sig, når cellerne fjerner vand og protein fra den dannede emalje og erstatter disse komponenter med mineral, således at slutproduktet bliver en gradvist dårligere mineraliseret emalje.

I de senere år har Fejerskov og medarbejdere gennemført omfattende studier i Danmarks Grundforskningsfonds Center for Vand og Salt på Anatomisk Institut ved Aarhus Universitet af, hvorledes iontransportere (proteiner som er placeret i cellemembranen) spiller en helt central rolle for denne emaljemodningsproces.

Parallelt med denne række af cellebiologiske studier førte de kliniske og epidemiologiske studier til et øget fokus på nytænkning inden for forståelsen af karies, kariesforebyggelse og parodontitis. Fra at opfatte fluorid som virkende primært ved at være indbygget i tandemaljen påviste gruppen, at fluorid i stedet udøver sin karieshæmmende effekt gennem tilstedeværelsen i det orale væskemiljø, når de utallige de- og remineraliseringsprocesser udspiller sig på tandoverfladerne.

Dette førte til et andet paradigmeskift, idet det har vist, at fluorid ikke har en nævneværdig effekt på kariesudvikling, hvis det indtages under tandens dannelse, men tværtimod virker livslangt, hvis det er til stede dagligt. Disse resultater har Fejerskov og medarbejdere omsat i en række internationale lærebøger i karies og kariesbehandling.

Inden for parodontitis-forskningen førte Fejerskov og medarbejderes studier ligeledes til en revurdering af parodontitis' ætiologi og patogenese. Således har de epidemiologiske studier vist, at befolkninger, der lever med ekstrem dårlig mundhygiejne, ikke har tandtabsmønster, som er sværere end det, der findes i vestlige populationer – snarere tværtimod.

Forsker, forskningsleder, dekan, rektor og direktør for Grundforskningsfonden

Ole Fejerskov er uddannet som tandlæge fra Tandlægeskolen ved Århus Universitet i 1967 og ved det samme universitet forsvarede han i 1970 sin licentiatgrad og i 1973 sin doktorgrad. Afbrudt af mange studieophold i udlandet har Fejerskov haft sin arbejdsplatform på Århus Universitet, hvor han ved siden af sit arbejde som forsker og forskningsleder har beklædt en række andre lederstillinger som dekan ved Tandlægeskolen og leder af Anatomisk Institut. Desuden har Fejerskov været rektor for Forskerakademiet og direktør for Grundforskningsfonden.

Fejerskov har været og er forskningskoordinator for et væld af internationale og nationale forskningsinitiativer inden for sit fagområde, ligesom han har bidraget til utallige faglige bestyrelser og ekspertgrupper. De mange bidrag til den internationale udvikling inden for sit fagområde er afspejlet i, at Fejerskov er udnævnt til æresdoktor ved tre nordiske universiteter. Han har tidligere modtaget en række nationale og internationale hædersbevisninger.

Ole Fejerskovs videnskabelige produktion er omfattende: Mere end 350 videnskabelige arbejdere, heraf en del bidrag til internationale lærebøger.

Bagger-Sørensen Fonden - Lysholt Allé 10 - 7100 Vejle - Denmark
Email: mail@baggersoerensenfonden.dk