Sign In
Bagger-Sørensen Fonden

Bagger- Sørensen Prisen 2012

Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Henrik Vorum, Øjenafdeling på Ålborg Sygehus og Århus Universitet.
Henrik Vorum lyn-startede sin akademiske karriere - og hans videnskabelige produktion tæller nu over 114 publikationer, alle i internationale tidsskrifter, heraf 10 oversigtsartikler, han fik sin ph.d. allerede mens han studerede medicin.


Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Henrik Vorum har forenet grundforskning på molekyle niveau med patientanvendelig klinisk øjenforskning. Hans særlige forskningsinteresse er dybdegående undersøgelser af bestemte proteiner i øjet, som er involveret i udvikling af sygdomme i hornhinden og nethinden.
Siden lægestudiet ved Aarhus Universitet har han interesseret sig for proteiner og deres mangeartede funktioner. Hans forskning ligger primært inden for det biokemiske og molekylærbiologiske område, fokuseret på såvel det basale som det kliniske oftalmologiske område med særlig fokus på okulær proteomforskning.

Allerede under medicinstudiet undersøgte han, hvordan blodets transportprotein, albumin, er i stand til binde forskellige stoffer, herunder flere lægemidler og fedtstoffer. Dette blev senere udvidet til studier af albumins rolle i mere kliniske relevante sammenhænge som ved adipositas og diabetes mellitus, hvilket førte til, at han, som medicinsk student, erhvervede sig ph.d.-graden, efter et ophold ved Queen's Medical Centre, University of Nottingham, England.

Tilbage i Danmark, som adjunkt og senere lektor ved Institut for Medicinsk Biokemi, Aarhus Universitet, fortsatte Henrik Vorum studierne med albumin, bl.a. med udviklingen af metoder og analyseprocedurer til generel vurdering af protein-ligand interaktioner, herunder udviklingen af den såkaldte dialysehastighedsmetode, der tillader beskrivelse af binding af stoffer med meget lav vandopløselighed. Dette førte i 1999 til den medicinske doktorgrad på afhandlingen "Reversible ligand binding to human serum albumin – theoretical and clinical aspects".

"Vorum's silver staining procedure"

Et nyt forskningsområde blev startet, med fokus på en gruppe af proteiner, der er differentielt regulerede i transformerede celler, såkaldte transformationssensitive cellecyklus-regulerede proteiner. Helt fra bunden af, med klassisk cDNA kloning, heterolog ekspression, struktur- og funktionsstudier studerede han en særlig familie af calcium-bindende EF-hånd proteiner, specielt med fokus på proteinet calumenin. Sideløbende hermed har Henrik Vorum udviklet en sølvfarvningsprotokol, specielt velegnet til visualisering af proteiner, med henblik på efterfølgende identifikation ved såkaldt massespektroskopi - denne metode har efterfølgende fået navnet "Vorum's silver staining procedure".

Efter tiden på Biokemisk Institut blev Henrik Vorum speciallæge i oftalmologi i 2006, hovedsagelig med baggrund i ansættelser ved øjenafdelingerne i Aarhus og Aalborg,  og han har siden 2009 fungeret som overlæge på øjenafdelingen ved Aalborg Sygehus. Her har han etableret sit forskningslaboratorium med fokus på okulær proteomforskning, der handler om studier af strukturen af de enkelte proteiner i øjet, deres mængde og regulering, såvel som deres funktioner i de enkelte celler. Det er lykkedes at identificere flere interessante proteiner, der bl.a. har vist sig at have betydning ved afstødning af transplanterede hornhinder, ved keratoconus og Lebers øjensygdom samt som mulige hornhinde stamcellemarkører. Senest er det endvidere lykkedes at udpege en gruppe af relevante proteiner med betydning for udvikling af nethindeløsning. Særlig interesse har proteinet HSP27 fået, der har vist sig at være nedreguleret i visse former for maligne tumorer i øjets indre.

Imponerende højt H-index
Henrik Vorum er en af de førende danske forskere inden for det molekylær-oftalmologiske område, hvilket understreges af et imponerende højt H-index. Han har dokumenteret en særdeles høj grad af videnskabelig gennemslagskraft og har udført original forskning på højt internationalt niveau. Han har evnet at udvikle sit fagområde, specielt de biokemiske aspekter af den eksperimentelle medicin. Han har samtidig dokumenteret en innovativ evne til at applicere denne forskning på kliniske oftalmologiske forhold.
Henrik Vorums videnskabelige produktion tæller over 114 publikationer alle i internationale tidsskrifter, heraf 10 oversigtsartikler. Arbejderne har primært ligget inden for områderne biokemi og molekylærbiologi. Gennem de seneste år har forskningen været fokuseret inden for såvel det basale som det kliniske oftalmologiske område med særlig fokus på okulær proteomforskning.

 

Bagger-Sørensen Fonden - Lysholt Allé 10 - 7100 Vejle - Denmark
Email: mail@baggersoerensenfonden.dk